Gdzie można nas znaleźć

ADRES:
Grupa Eko Spółka Jawna
Nowe Zakrzewo 4
18-300 Zambrów

KONTAKTY:
tel./fax +48 86 276 40 07
Dział wycen: 662 042 303; 696 730 500
Zamówienia: 539 079 015
Logistyka i finanse: 531 097 645
Dział sprzedaży: 539 079 016; 600 036 295
Reklamacje: 696 730 500

E-MAIL:
biuro@grupaeco.com.pl
wyceny@grupaeco.com.pl

Formularz kontaktowy

Zostańmy w kontakcie

Szanowni Państwo, na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje: Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Grupa Eko Spółka Jawna, dane kontaktowe: 18-300 Zambrów, Nowe Zakrzewo 4, tel. (86) 276 40 07, e-mail: rodo@grupaeko.com.pl. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą: w celu przygotowania i omówienia oferty poprzez kontakt telefoniczny (art. 6. ust.1 lit a); w celu przygotowania i wysłania oferty drogą elektroniczną (art. 6. ust.1 lit a); w celu realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit b) Dane osobowe Podmiotu danych będą udostępniane tylko upoważnionym podmiotom w celach informatycznych i administracyjnych (poczta elektroniczna). Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Podmiotu danych przechowywane będą przez Administratora Danych Osobowych do momentu wniesienia sprzeciwu lub do momentu skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Przysługuje Panu /Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, przeniesienia swoich danych o ile przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny i zautomatyzowany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli podstawa prawna przetwarzania to umożliwia, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zachodzi podejrzenia naruszenia ochrony przetwarzanych danych osobowych, Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację zamówienia / zawarcie umowy. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. Informujemy, że pozyskane dane osobowe pochodzą z ogólnodostępnych źródeł: np. CEDiG, KRS, strony internetowe.